ห้องสมุด มสธ. พร้อมให้บริการโปรแกรม EndNote 20 แล้ว

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้งานโปรแกรม EndNote 20 เครื่องมือช่วยในการรวบรวมและจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับใช้อ้างอิงในการทำผลงานทางวิชาการ ซึ่งรองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac

ตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่รองรับ: https://endnote.com/product-details/compatibility

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่: https://library.stou.ac.th/library-services/endnote/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com