ห้องสมุด มสธ. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าทางออนไลน์

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ห้องสมุด มสธ. มีความจำเป็นต้องปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 3-16 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าทางออนไลน์ได้ที่

Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/

Facebook: http://m.me/stoulibrary

อีเมล: libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com