ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ฐาน ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ได้สิ้นสุดการบอกรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ได้แก่

  • ACM Digital Library ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • IEEE/IET Electronic Library (IEL) ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ProQuest Dissertation & Theses Global ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกต่างประเทศ
  • Web of Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง

โดยสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการบอกรับสมาชิก ส่งผลให้ฐานข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้หากดำเนินการต่ออายุเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานแล้ว จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ขออภัยในความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม