วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนพฤศจิกายน 2564

เดือนพฤศจิกายน 2564 ห้องสมุด มสธ. เปิดให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บริการ ณ ที่ทำการ

  • เปิดทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 – 15.30 น.
  • ปิดทำการ: วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ไม่เกิน 20 คน/วัน

บริการห้องสมุดออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ