แนะนำบทความวารสาร: โนรา

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน ‘โนรา’ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ประกาศ โนรา นับเป็นศิลปะของไทย ลำดับที่ 3 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อจาก โขน ในปี 2561 และนวดไทย ในปี 2562 (ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์)

เนื่องในโอกาสน่ายินดีเช่นนี้ ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำบทความวารสารที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปะการแสดง โนรา ดังนี้

“โนราชาตรีภาคใต้” ไม่ได้มาจากอินเดีย

ชื่อวารสาร : ศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานเจ้าของ : บริษัท มติชน จำกัด
รหัสการจัดเก็บ : ทั่วไป
บทความออนไลน์ : https://www.silpa-mag.com/culture/article_241

โนรา, หนังตะลุง จากภาคกลางลงภาคใต้

ชื่อวารสาร : มติชนสุดสัปดาห์
หน่วยงานเจ้าของ : บริษัท มติชน จำกัด
รหัสการจัดเก็บ : ทั่วไป
บทความออนไลน์ : https://www.matichonweekly.com/column/article_304776

ขุนศรีศรัทธา

ชื่อวารสาร : วารสารเมืองโบราณ
หน่วยงานเจ้าของ : วารสารเมืองโบราณ
รหัสการจัดเก็บ : ม4
บทความออนไลน์ : http://www.muangboranjournal.com/post/Wat-Thakhae

ลักษณะพิธีกรรมและวิธีการสืบทอดความเชื่อครูหมอโนราและโนราโรงครู ในตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ชื่อวารสาร : วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
หน่วยงานเจ้าของ : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
บทความออนไลน์ : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/article/view/247437

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/
Facebook: http://m.me/stoulibrary
อีเมล: libservice@stou.ac.thdilibrary@hotmail.com