วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ


ฉบับล่าสุด ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

ในฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความที่ให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยและสุขภาพ รวมไปถึงพฤติกรรม
ที่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งในส่วนของผู้สูงอายุ เป็นผลจากการศึกษาวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถนำไปปฏิบัติและใช้ในการอ้างอิงในงานวิชาการประเภทต่างๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างบทความในฉบับนี้ มีดังนี้

  • โรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ
  • พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้สูงอายุ
  • พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
  • ความเครียดของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
  • การประเมินคุณภาพอากาศภายในห้องเรียน ฯลฯ

 อ่านวารสารเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม