แนะนำบทความวารสาร: เทศกาลตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีน ถือเป็นเทศกาลที่สำคัญอีกเทศกาลหนึ่งของชาวจีนแผ่นดินใหญ่และชาวไทยเชื้อสายจีน กิจกรรมที่ยึดถือปฏิบัติกันมาคือการไหว้บรรพบุรุษ การไหว้ขอพรต่อเทพเจ้าที่นับถือเพื่อเกิดศิริมงมล ห้องสมุดขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง และขอมอบอั่งเปาความรู้ด้วยการแนะนำบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน ดังต่อไปนี้

ประเพณีการไหว้ในเทศกาลตรุษจีน: ที่มา ความหมาย และการเปลี่ยนแปลง


ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อ่านออนไลน์ : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/211904

เทศกาลตรุษจีนเยาวราช : ภูมิหลังและพัฒนาการ


ชื่อวารสาร : ศิลปศาสตร์ปริทัศน์
หน่วยงานเจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อ่านออนไลน์ : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/larhcu/article/view/193142

การสร้างนาฏกรรมในเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์


ชื่อวารสาร : วารสารดนตรีและการแสดง
หน่วยงานเจ้าของ : คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
อ่านออนไลน์ : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Mupabuujournal/article/view/249713

ตรุษจีน และเทศกาลจีนต่างๆ คนจีนไหว้อะไร? ไหว้ทำไม?


ชื่อวารสาร : ศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานเจ้าของ : บริษัท มติชน จำกัด
รหัสการจัดเก็บ : ทั่วไป
อ่านออนไลน์ : https://www.silpa-mag.com/culture/article_82052

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม