บทความวารสาร เรื่อง “ภาวะหมดไฟในการทำงาน”

อัจฉรา นันทะศรี.(2564).บทบาทของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่อยู่ในภาวะหมดไฟในการทำงาน. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.14, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564), : 1-14

บทความนี้ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะหมดไฟในการทํางาน แนวคิดของคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง
การให้การปรึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งและลดภาวะหมดไฟในการทํางาน
สําหรับบทบาทของนักจิตวิทยาการปรึกษาต่ออาจารย์มหาวิทยาลัยที่อยู่ในภาวะหมดไฟในการทํางาน
รวมไปถึงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เช่น

– เทคนิคความจําเกี่ยวกับจุดแข็ง

– เทคนิคการบันทึกจุดแข็ง

– เทคนิคการ์ดจุดแข็งเทคนิควงล้อชีวิต

– เทคนิคการนําสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต

– เทคนิคหีบแห่งความหวังและเทคนิคการเจริญสติ

ฯลฯ

ซึ่งผู้อ่านจะได้รับความรู้ที่ผ่านการวิจัย ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ทั้งต่องานวิจัยและการนำไปใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้เป็นอย่างดี

 อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ :

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม