สำนักบรรณสารสนเทศเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษาใน กิจกรรม สยามทัศน์นาวาสัญจร เรื่อง วิถีมอญ: วิถีคลองสายประวัติศาสตร์

สำนักบรรณสารสนเทศเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา ในกิจกรรมสยามทัศน์นาวาสัญจร เรื่อง วิถีมอญ: วิถีคลองสายประวัติศาสตร์ ที่จัดโดย ชมรมสยามทัศน์ เพื่อร่วมการกุศลสนับสนุนกองทุนสืบสานงานบูรณะศาลาการเปรียญ วัดท่าข้าม กรุงเทพมหานคร ต่อจากปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีที่สำนักบรรณสารสนเทศจัดทำให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น กิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการอพยพเข้ามาในประเทศไทยของชาวมอญ ชาวมอญในประเทศไทย วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีของชาวมอญในสังคมไทย ตลอดเส้นทาง ตั้งแต่คลองบางกอกใหญ่ คลองสนามชัย และคลองมหาชัยชลมารค ถ่ายทอดและบอกเล่าเรื่องราว โดย

  • คุณสุดารา สุจฉายา
  • คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต
  • อาจารย์พิศาล บุญผูก ปราชญ์ท้องถิ่นชาวมอญ ผู้เขียนหนังสือชุดนนบุรีศึกษา

ถ่ายทอดและบอกเล่าเรื่องราว โดย คุณสุดารา สุจฉายา คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต และอาจารย์พิศาล บุญผูก

ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำนักบรรณสารสนเทศ ได้จัดทำเอกสารความรู้เพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์และ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อาทิ แผ่นความรู้เรื่อง “มอญบางกระดี่ จาก คลองสุนัขหอน สู่ คลองสนามชัย” ที่บอกเล่าเรื่องราวของชาวมอญที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย มอญน้ำจืด มอญน้ำเค็ม ชาวมอญบางกระดี่ วิถีชีวิตและวิถีวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันทั้งสายเลือดและอาชีพ ผ่านตามลุ่มน้ำ ลำคลอง ตั้งแต่คลองสนามชัย กรุงเทพฯ ปากเกร็ด นนทบุรี สามโคก ปทุมธานี เชื่อมต่อไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย ตลอดจนเรื่องราวของปริศนาธรรม จากจิตรกรรมที่ศาลาการเปรียญ วัดท่าข้าม กรุงเทพมหานคร แผ่นพับ นนทนิทัศน์  รายการหนังสือชุดนนทบุรีศึกษาพร้อมคิวอาร์โค้ดเพื่อการเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 14 รายการ ตลอดจนการแนะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับ วิถีชีวิต อาชีพ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของคนมอญผ่านการบอกเล่าพูดคุยและจากเนื้อหาในหนังสือชุดนนทบุรีศึกษา อาทิ นนทบุรีศรีมหานคร ปี่พาทย์มอญรำ เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี และท้องถิ่นปากเกร็ด ที่นำไปร่วมจัดกิจกรรมด้วย