กิจกรรมบรรณสาร Book Fair Online ’65

ขอเชิญร่วมคัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอจัดซื้อเข้าห้องสมุด มสธ. ในกิจกรรมบรรณสาร Book Fair Online’65 ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยผู้เสนอจัดซื้อสามารถเข้าใช้ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (VPN) ก่อนเข้าระบบเสนอจัดซื้อที่ http://libintra.stou.ac.th/bookfair

วีดีโอแนะนำการเสนอจัดซื้อหนังสือกิจกรรมบรรณสาร Book Fair Online’65

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยจัดหาทรัพยากร ฝ่ายเทคนิค
02-504-7451-53
libacq@stou.ac.th