บทความวารสาร เรื่อง “สื่อสังคมเพื่อการศึกษา”

วรางคณา โตโพธิ์ไทย. (2554).สื่อสังคมเพื่อการศึกษา. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, 16(20), 1-15

บทความนี้ได้นำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับการสอน

ผู้เขียนบทความได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสื่อสังคมเพื่อการศึกษา ประเภทของสื่อการศึกษาในแต่ละด้าน
เช่น ด้านการนำเสนอผลงาน ด้านการสร้างเครือข่าย เป็นต้น พร้อมวิธีการและตัวอย่างใช้สื่อสังคมเพื่อการเรียนการสอน ตลอดจนได้นำเสนอปัญหาและข้อควรคำนึงในการใช้สื่อเพื่อการศึกษา ซึ่งหากมีการใช้สื่ออย่างเหมาะสมและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ทั้งในการเรียนการสอน การเป็นสื่อหลัก สื่อเสริม แหล่งเรียนรู้ ช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างเหมาะสม และมีการใช้อย่างมีวิจารณญาณก็จะทำให้สื่อการศึกษาและการเรียนการสอนนั้นมีคุณภาพ ประสิทธิภาพได้

 อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ :

  • https://bit.ly/3i6jZvA
    **ใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (VPN)

 

หลักสูตรเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  • เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล>>https://bit.ly/37qRR4a

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม