แนะนำบทความวารสาร: ผลกระทบจากราคาน้ำมัน

น้ำมันถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต เนื่องจากเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจและการผลิตสิ่งอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ดังนั้นอัตราการขึ้นลงของราคาน้ำมันจึงมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาสินค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำวารสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่อง ผลกระทบจากราคาน้ำมัน ดังนี้

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากนโยบายกำหนดราคาพลังงานทดแทน


ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
หน่วยงานเจ้าของ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
อ่านออนไลน์ : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10341

น้ำมันกับสังคมไทยก่อนเกิดวิกฤติการณ์น้ำมัน พ.ศ. 2516


ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานเจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ่านออนไลน์ : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru/article/view/144229

ผลกระทบของราคาน้ำมันตกต่ำต่อเศรษฐกิจและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการบริโภคน้ำมันของประเทศไทย จากการพยากรณ์ด้วยแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป


ชื่อวารสาร : วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานเจ้าของ : คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อ่านออนไลน์ : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/85383

การเปรียบเทียบเทคนิคอนุกรมเวลาเพื่อพยากรณ์ราคาทองและราคานํ้ามัน


ชื่อวารสาร : วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานเจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อ่านออนไลน์ : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/article/view/167720

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม