ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักบรรณสารสนเทศขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. ใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) บอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

Academic Search Ultimate

รายละเอียด: ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษยวิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง

URL: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=asn

ACM Digital Library

รายละเอียด: ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย บทความวารสาร จดหมายข่าว และเอกสารการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ผลการค้นให้ข้อมูล รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม โดยให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

URL: https://dl.acm.org/

American Chemical Society Journal (ACS)

รายละเอียด: ฐานข้อมูลบทความ และงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผลการค้นให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม และรูปภาพ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

URL: https://pubs.acs.org/

EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text

รายละเอียด: ระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ สป.อว. บอกรับให้ โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ ที่ประกอบด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง

URL: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds

Engineering Source

รายละเอียด: ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม ได้แก่ วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม และซอฟต์แวร์ โดยมีหนังสือฉบับเต็มมากกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเกือบ 3,000 ชื่อเรื่อง

URL: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=egs

Emerald Management

รายละเอียด: ฐานข้อมูลบทความฉบับเต็มของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Accounting, Finance & Economics 2) Business, Management & Strategy 3) Tourism & Hospitality Management 4) Marketing 5) Information & Knowledge Management 6) HR, Learning & Organization Studies 7) Operations, Logistics & Quality 8) Property Management & Built Environment และ 9) Public Policy & Environmental Management

URL: https://www.emerald.com/insight/

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

รายละเอียด: ฐานข้อมูลสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,500,000 รายการ

URL: http://ieeexplore.ieee.org/

ScienceDirect

รายละเอียด: ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1) Agricultural and Biological Sciences 2) Computer Science 3) Engineering และ 4) Social Sciences โดยสามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน

URL : https://www.sciencedirect.com/

SpringerLink Journal

รายละเอียด: ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ)

URL : https://link.springer.com/

ฐานข้อมูลข้างต้น สามารถเข้าใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบ VPN

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม