สำนักบรรณสารสนเทศเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษาใน กิจกรรม ล่องนาวาทัศนาอาราม ชมความงามเมืองปทุมธานี ยลวิถีมอญสามโคก

สำนักบรรณสารสนเทศเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา ในกิจกรรม ล่องนาวาทัศนาอาราม ชมความงามเมืองปทุมธานี ยลวิถีมอญสามโคก จากอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ถึง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีที่สำนักบรรณสารสนเทศจัดทำขึ้นและเพื่ออนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น กิจกรรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับชาวมอญปากเกร็ดและมอญสามโคก ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทางเชื้อชาติและวิถีวัฒนธรรมเดียวกัน ตามลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากเกร็ดจนถึงสามโคก ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วัดโบราณและโบราณสถานที่สำคัญตลอดสองฝั่งเจ้าพระยา ชุมชนชาวมอญบ้านศาลาแดงเหนือและอาชีพค้าขายเครื่องปั้นดินเผาที่ต้องเอื้ออำนวยพึ่งพากันของชาวมอญเกาะเกร็ดและชาวมอญสามโคก

ในกิจกรรมดังกล่าว สำนักบรรณสารสนเทศได้ร่วมให้ความรู้ร่วมกับวิทยากรและปราชญ์ท้องถิ่น ในพื้นที่นนทบุรีและปทุมธานี ผ่านการบรรยาย บอกเล่าเรื่องราวผ่านนิทรรศการเคลื่อนที่ และเอกสารความรู้ต่างๆ ประกอบด้วย หนังสือของโครงการนนทบุรีศึกษา แผ่นประชาสัมพันธ์หนังสือนนทบุรีศึกษา เรื่อง นนทนิทัศน์ นิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับคัมภีร์ใบลานมอญ และอาชีพพื้นถิ่นของชาวชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก และ แผ่นความรู้ เรื่อง “เรือมอญ สามโคก ผู้สร้างตำนานการค้าขายเครื่องปั้นดินเผาบ้านปากเกร็ด” ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนมอญบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และคนมอญสามโคก ปทุมธานี มีการติดต่อสัมพันธ์กันมาแต่โบราณ ทั้งทางสายเลือดและอาชีพค้าขายเครื่องปั้นดินเผาที่ต้องเอื้ออำนวยพึ่งพากัน ที่คนมอญสามโคกที่ทำหน้าที่ฝ่ายขาย รับเครื่องปั้นดินเผาจากเกาะเกร็ดไปจำหน่ายยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย