อาหารไทย : มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

ศรุดา นิติวรการ(2557). อาหารไทย : มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ. วารสารวิชาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร, 5(1), 171-179

บทความนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาและหาทางออกให้กับอาหารไทย ทั้งในการอนุรักษ์และการส่งเสริมอาหารไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ

ผู้เขียนบทความได้ให้ข้อมูลประวัติศาสตร์อาหารไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครอบคลุมประวัติศาสตร์อาหารไทยในสมัยอยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ และปัจจุบัน โดยชี้ให้เห็นถึงประเด็น ดังนี้

  • ประเภทของอาหารไทย ได้แก่ แกง ผัด ยำ ทอด เครื่องจิ้ม เครื่องเคียง เป็นต้น
  • ลักษณะเด่นของอาหารไทยทั้งในเรื่องของรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์
  • สถานการณ์อาหารไทยในปัจจุบัน ที่พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงและการขาดการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของอาหารไทย
  • แนวทางการแก้ปัญหา
  • บทสรุป

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3KtRUKt

เรียบเรียงโดย : ภัทรศยา สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม