ขอเชิญอบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ตลอดเดือนมิถุนายน 2565

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญอบรมการค้นคว้าทางวิชาการทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ได้แก่ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote โปรแกรม Zotero และโปรแกรม Mendeley ตลอดเดือนมิถุนายน 2565

วันและเวลาโปรแกรมการอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30-1 4.30 น.
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30-15.30 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30-15.30 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30-15.30 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30-15.30 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://cutt.ly/7H5fytL

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น