การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคดิจิทัล

พระครูวินัยธร ปัญญา ปญฺญาวโร (ศรีสมุทร) และบุญเตือน ทรัพย์เพชร (2565). การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคดิจิทัล.วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. 6(4), 423-433

บทความได้นำเสนอการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามยุคสมัยปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ยุคดิจิทัลพุทธศาสนิกชนจะใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ หรืออินเทอร์เน็ต เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

ผู้เขียนบทความได้อธิบายและเสนอแนะการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคดิจิทัลของคณะสงฆ์ไทย ได้แก่

-พระสงฆ์ต้องศึกษาและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น

– มีการฝึกอบรมแก่พระสงฆ์สามเณร และพุทธศาสนิกชนที่สนใจ เกี่ยวกับการใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต

-กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเครือข่าย การส่งข้อมูล

– ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัด สำนักสงฆ์ที่มีความพร้อมเป็นศูนย์การศึกษาเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านระบบ E-Learning

และควรมีการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคดิจิทัลผ่านช่องทางสื่อโซเชียลต่าง ๆ เช่น ในเฟสบุ๊ค, ไลน์, ยูทูป, และเว็ปไซต์, โดยใช้เป็นทำภาพนิ่ง สื่อวิดีโอสั้น หรือ ไลฟ์สด กิจกรรมของในวันสำคัญทางพร้อมสอดแทรกหัวข้อธรรม ตลอดจนขยายใจความข้อธรรมให้เข้าใจง่าย เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ฟังธรรมผ่านช่องทางดิจิทัล เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับพุทธศาสนิกชนหรือบุคคลที่สามารถเข้าถึงสื่อสารสนเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

เรียบเรียงโดย: ภัทรศยา  สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3xtkJlN

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม