วารสารปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสารปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เผยแพร่ เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ
ด้านปรัชญาและศาสนาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

วารสารฉบับปัจจุบัน (ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2021): (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ) มีบทความน่าน่าสนใจ ดังนี้

  • โลกทัศน์เรื่องความขยันแบบจีนกับการสะท้อนแนวคิดเรื่องความเกียจคร้านในพระพุทธศาสนา
  • การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
  • แนวทางการสร้างชุมชนสันติสุขตามหลักพระพุทธศาสนา
  • การประยุกต์ใช้พุทธปฏิภาณในการดำเนินชีวิต

สามารถอ่านวารสารและบทความฉบับเต็มได้ที่
ฉบับออนไลน์ :https://bit.ly/3uXBOUu
ฉบับพิมพ์ : https://bit.ly/3PE2Gkg

เรียบเรียงโดย: ภัทรศยา  สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม