วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่ผลงานการวิจัยและผลงานวิชาการที่ทันสมัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรม สหวิทยาการ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางและส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

วารสารฉบับปัจจุบัน (ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2565) มีบทความน่าน่าสนใจ ดังต่อไปนี้

  • การจัดการน้ำเสียในอุตสาหกรรมกลั่นแอลกอฮอล์
  • การเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง บ้านพักอาศัยชั้นเดียว
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าในธุรกิจเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  • การบำรุงรักษาเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตชุดสายไฟในรถยนต์
  • การศึกษาการลงทุนดำเนินงานดูแลระบบอาคารเพื่อทดแทนการจ้างผู้รับเหมาช่วง
  • การผลิตสื่อวีดิทัศน์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรื่อง “ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน บางขุนเทียน”


สามารถอ่านวารสารและบทความฉบับเต็มได้ที่: https://bit.ly/3IOQJpA

เรียบเรียงโดย: ภัทรศยา  สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม