วารสารวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มสธ.

วารสารวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มสธ. (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจารณ์หนังสือ ในสาขานิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ พฤติกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ​จิตวิทยา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ และส่งเสริมบทความหรือข้อเขียนของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์
นักวิชาการ นักวิจัย นักวิชาชีพ นวัตกร และบุคคลทั่วไป วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

วารสารฉบับปัจจุบัน (ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2565) มีบทความน่าน่าสนใจ ดังนี้

  • การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะในจังหวัดสุพรรณบุรี
  • กระบวนการเรียนรู้ผ่านการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้จริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนอย่างยั่งยืน
  • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
  • การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
  • การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สามารถอ่านวารสารและบทความฉบับเต็มได้ที่ : https://bit.ly/3uVF3eW

เรียบเรียงโดย: ภัทรศยา  สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม