วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.เป็นวารสารวิชาการของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีลักษณะเป็นวารสารประมวลบทความทางวิชาการ ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ในวารสารกลุ่มที่ 1 วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)  ปัจจุบันวารสารให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
**ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

วารสารฉบับปัจจุบัน (ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน ) มีบทความที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

  • เครียด กังวล เศร้า… เราจะรับมือกันอย่างไร? สภาพปัญหาและการประเมินสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว นำมาซึ่งความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า ที่ส่งผลกระทบต่อความยากลำบากในการใช้ชีวิต บทความนี้จึงได้นำเสนอและชี้ให้เห็นถึงการเรียนรู้ การทำความเข้าใจ สาเหตุลักษณะอาการและการประเมินเบื้องต้น รวมถึงแนวทางการรับมือกับความเครียด ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า ผ่านวิธีการแก้ปัญหาและการพัฒนาต้นทุนทางจิตวิทยา

นอกจากนี้ มีบทความในฉบับที่น่าสนใจ ดังนี้

  • การประเมินโครงการวิจัย: เทคนิควิธีการและการให้ข้อเสนอแนะ
  • การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความพร้อมทางการเรียน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การวิจัยอิงการออกแบบ
  • การพัฒนาบอร์ดเกมที่ส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • รูปแบบการวัดและประเมินการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิด ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
  • ฯลฯ

นอกจากบทความในฉบับปัจจุบันแล้ว สามารถอ่านวารสาร นับตั้งแต่ปี 2544-จนถึงปัจจุบัน ได้ที่

ฉบับออนไลน์ : https://bit.ly/3PHfpSS
ฉบับพิมพ์ : https://bit.ly/3TdRf59

เรียบเรียงโดย: ภัทรศยา  สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม