วารสารเกษตร มสธ.

วารสารเกษตร มสธ.โดยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ให้แก่ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งในและนอกสถาบัน วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ( มิถุนายนและธันวาคมของทุกปี)

วารสารฉบับปัจจุบัน (ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน ) มีบทความที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

  • เครื่องมือวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรไทย
  • การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรเพื่อความเป็นเลิศในการส่งเสริมการเกษตร
  • การดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด จังหวัดปทุมธานี
  • สภาพการเลี้ยงแพะและการติดพยาธิภายในของแพะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
  • แนวทางการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปากช่องนานา จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
  • ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดกับความต้องการบริโภคไข่ไก่อินทรีย์ของผู้บริโภคในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  • ปรับกระบวนทัศน์นักการป่าไม้ไทยสู่อนาคต

สามารถอ่านวารสารและบทความฉบับเต็มได้ที่ ที่ : https://bit.ly/3PhXPoP

เรียบเรียงโดย: ภัทรศยา  สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม