วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา งานวิจัย และ เป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น การเสนอทัศนะด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ข่าวสาร กิจกรรม  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)  
วารสารฉบับปัจจุบัน (ปีที่ 17 ฉบับที่ 22 (2565) :มกราคม-มิถุนายน) มีบทความน่าน่าสนใจ ดังต่อไปนี้

  • แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค Post Normal
  • รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงโควิด-19
  • ผลการใช้วีดิทัศน์แบบสาธิต เรื่อง การบริหารจัดการโครงการกิจกรรมนักศึกษา ด้วยวงจรเดมมิ่ง (PDCA) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ผลการใช้สื่อสิ่งพิมพ์แบบอินโฟกราฟิกตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลและการทำงานร่วมกัน ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยโมไบล์แอปพลิเคชันช่วยการเรียนภาษา ที่ใช้ภาระงานเป็นฐานและเกมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

นอกจากบทความในฉบับปัจจุบันแล้ว สามารถอ่านวารสาร ได้ที่
ฉบับออนไลน์ : https://bit.ly/3f9pqM3
ฉบับพิมพ์ : https://bit.ly/3duZM3V

เรียบเรียงโดย: ภัทรศยา  สนองผัน, ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม