จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

            จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เป็นเอกสารที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพราะเป็นเอกสารที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานและบุคคลในมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะเป็นหลักฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงานแล้ว ยังเป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับประวัติ พัฒนาการ การเจริญเติบโตทางด้านกายภาพ นโยบาย การบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการวางแผนในอนาคต นอกจากนี้ยังมีคุณค่าและมีความสำคัญในด้านทางการบริหาร ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านประวัติศาสตร์และค้นคว้าการวิจัย

            จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ 5 ประเภท ได้แก่ เอกสารราชการและเอกสารการประชุม โสตทัศนวัสดุจดหมายเหตุ สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อดิจิทัล และเอกสารส่วนบุคคล โดยสามารถใช้บริการได้ทั้ง 2 ช่องทาง คือ ที่ทำการหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย และสืบค้นเรียกดู และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจาก 2 ฐานข้อมูล คือ ฐานข้อมูลทะเบียนจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย (www.stou.ac.th/link/PwH5) และฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ OPAC (https://opac01.stou.ac.th)

            ปัจจุบันสำนักบรรณสารสนเทศ ได้มีการเผยแพร่ความรู้จากสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในหลากหลายช่องทาง อาทิ #STOUthrowback ในเฟซบุ๊ก บทความสาระความรู้และจดหมายเหตุบอกเล่าออนไลน์ในเว็บไซต์ห้องสมุด และผ่านสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, บทความออนไลน์, อินโฟกราฟิก, คลิปวิดีโอ เป็นต้น และผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ ซึ่งมีผลผลิตเป็นโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และคลิปวีดิโอ รวมทั้งหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยยังเป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมและบริการที่น่าสนใจ

ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น