นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

นวัตกรรม คือ สิ่งที่เกิดจากกระบวนการคิดซึ่งอาจเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีบนโลกใบนี้ หรือจากการพัฒนา ปรับปรุงจากสิ่งเดิมที่มีอยู่ออกมาให้ดีขึ้น และสามารถนำนวัตกรรมนั้นมาใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลว่าส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างไรโดยมีกรณีศึกษาในแต่ละบท แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ

  • แนวโน้มระบบดิจิทัล ได้แก่ การใช้ Big Data การประมวลผลแบบคลาวด์ เทคโนโลยีการเคลื่อนที่ การเก็บข้อมูลผู้บริโภค การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริโภคมาใข้ในองค์กร
  • แนวโน้มการจัดการทางดิจิตอล ได้แก่ งานและการร่วมมือทางดิจิตอล อัตลักษณ์ธุรกิจดิจิทัล การกำกับดูแลด้านดิจิทัล
  • แนวโน้มนวัตกรรมดิจิทัล ได้แก่ การปรับรูปแบบธุรกิจ วิธีที่สามแห่งยุคนวัตกรรมดิจิทัล แนวทางปฏิบัติด้านนวัตกรรม

นอกจากนี้ผู้เขียนยังให้ข้อคิดในการทำธุรกรรมทางธุรกิจในยุคดิจิทัล คือ ให้สร้างมูลค่าทางธุรกิจดิจิทัลจากระบบและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มากกว่าการใช้งานอย่างเดียว บริหารจัดการบุคลากรที่มีฝีมือให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมความคล่องตัวทางธุรกิจโดยการสร้างอัตลักษณ์ธุรกิจแบบไดนามิกผ่านโมเดลธุรกิจนวัตกรรม และดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและไม่ขัดกับกฎหมาย

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/3WIjYR9