ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสูญเสีย เศร้าโศก ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม

“ชีวิตต้องไปต่อ สูญเสียแค่ใหน อย่าให้เสียศูนย์”

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้คร่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก บางครั้งไม่มีโอกาสเตรียมใจหรือบอกกล่าวร่ำลาในนาทีสุดท้ายของชีวิต ทำให้คนที่อยู่ข้างหลังต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก จนเกิดความโศกเศร้าซึ่งเป็นกิริยาตอบสนองของร่างกายด้านความรู้สึกนึกคิด ซึ่งในแต่ละบุคคลกิริยาตอบสนองจะแตกต่างกัน บางคนยอมรับ เข้าใจ ปรับตัวใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่สำหรับบางคนอาจเกิดความรู้สึกสูญเสียและโศกเศร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง จนไม่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้ อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด

ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสูญเสีย เศร้าโศก ซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการทำอัตวินิบาตกรรม แต่งโดย ผศ.ดร.สุธีกาญจน์ ไชยลาภ, ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยไขข้อข้องใจถึงสาเหตุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ลักษณะอาการในด้านต่าง ๆ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลที่กำลังเผชิญกับปัญหา เพื่อให้ผู้ใกล้ชิดผู้ที่อยู่ในภาวะจิตใจแตกสลาย สามารถทำความเข้าใจและมีแนวทางการดูแลช่วยเหลือตามแนวทางของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จนสามารถปรับตัวปรับใจได้ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใจความสำคัญของหนังสือคือ การพยาบาลเยียวยาจิตใจ โดยผู้สูญเสียได้ระบายความรู้สึก การรับฟังอย่างเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ เพื่อให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

การสูญเสียไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เมื่อเหตุเกิดแล้วเราต้องเตรียมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดหรือต้องดูแลบุคคลที่ต้องเผชิญกับการสูญสีย และหาทางออกทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อการดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้อย่างเป็นปกติและมีประสิทธิภาพ “ชีวิตต้องไปต่อ สูญเสียแค่ใหน อย่าให้เสียศูนย์”

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น