สำนักบรรณสารสนเทศ ได้รับรางวัล การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

หนังสือ วิถีมอญในไทย ผลผลิตหนึ่งของโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนพหุปัญญา สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประพันธ์โดย นายพิศาล บุญผูก บรรณาธิการและทำภาพประกอบ โดย นางวรนุช สุนทรวินิต และนางกัลยาณี ศุภดิษฐ์ ได้รับ รางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และชีวประวัติ จากการส่งหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งสิ้น 411 ชื่อเรื่อง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ประพันธ์ ผู้จัดทำภาพประกอบ และผู้จัดพิมพ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา หาญพล นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ นางสาวสุจิตร สุวภาพ กรรมการและเลขานุการ ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีด้วย