การประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ

การพิจารณาถึงพลังที่จะขับเคลื่อนโครงการสู่ผลสัมฤทธิ์ตามความประสงค์เปรียบเหมือนการจัดเตรียมแผนที่ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเดินทางสำรวจประเด็นความเป็นไปได้ในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ โอกาสทางการตลาดเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้จะได้คำตอบถึงประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญมุ่งเน้นที่จะอธิบายถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการเงินของการลงทุน ซึ่งอาจเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องของการวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการเงินซึ่งเป็นหัวใจของการตัดสินใจเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ รายละเอียดในเล่มแบ่งเป็นบทดังนี้
บทที่ 1 การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ
บทที่ 2 ภาพรวมการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน
บทที่ 3 มูลค่าของเงินตามเวลา
บทที่ 4 ต้นทุนเงินทุน
บทที่ 5 การประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ
บทที่ 6 การประเมินความคุ้มค่าโครงการ
บทที่ 7 การประเมินความเสี่ยงโครงการ
บทที่ 8 การประเมินการลงทุนที่ให้สิทธิในสินทรัพย์จริง
บทที่ 9 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการ
บทที่ 10 บทสรุป

          นอกจากพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นทั้งค่าของเงินกับเวลา และชุดความรู้ที่ต้องใช้เพื่อการประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ ยังมีเรื่องการประเมินว่าโครงการที่ลงทุนนั้นจะมีความเสี่ยงจากสาเหตุใดบ้าง ควรลงทุนหรือไม่ โดยใช้ศาสตร์ด้านการเงิน ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจ และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนได้เป็นอย่างดี

          หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3vgEak9