การติดตั้งไฟร์วอลล์ในองค์กรบน CentOS

ยุคปัจจุบันภัยคุกคามต่าง ๆ บนโลกอินเตอร์เน็ต หรือไซเบอร์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของโค้ดอันตราย หรือซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย และแม้กระทั่งตัวบุคคลเอง หรือที่เรียกว่า แฮกเกอร์ (Hacker) จอมบุกรุกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่รับอนุญาต ส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงอย่างมากต่อระบบเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญสูญหาย หรือถูกขโมย หรือเซิรฟเวอร์ที่ให้เปิดบริการ ตัวอย่างเช่น Mail Server, File Server ใช้งานไม่ได้ และอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งปัญาที่เกิดจากภัยคุกคามข้างต้น รวมทั้งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอีกด้วย ดังนั้นการป้องกัน หรือรักษาความปลอดภัยให้กับเน็ตเวิร์ก หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร โดยการติดตั้งไฟร์วอลล์เป็นด่านแรกในการป้องกัน คัดกรอง ตรวจสอบภัยคุกคามต่าง ๆ แฮกเกอร์หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบเครือข่ายในองค์กร จากระบบเครือข่ายภายนอกพร้อมทั้งการกำหนดกฎหรือข้อบังคับบนไฟล์วอลล์ให้สอดคล้องเหมาะสม และครอบคลุมถึงความปลอดภัยขององค์กร จะทำให้ระบบเครือข่ายในองค์กรมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไฟร์วอลล์ (Firewall) จึงถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบเครือข่ายในองค์กร เพราะจะช่วยคัดกรองการเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายภายในกับระบบเครือข่ายภายนอก ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของทุกองค์กรจำเป็นอย่างมากที่ต้องติดตั้งไฟร์ววอลล์ โดยไฟล์วอลล์ในหนังสือเล่มนี้ที่จะแนะนำได้แก่ การติดตั้ง คอนฟิก และการใช้งานที่เรียกว่า IPTables Firewall ซึ่งเป็นไฟร์วอลล์ที่สามารถนำไปติดตั้งและใช้งานได้ฟรีในองค์กร เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 6 บท ได้แก่
บทที่ 1 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟร์วอลล์
บทที่ 2 Linux Firewall : IPTables
บทที่ 3 เลือกคอมพิวเตอร์ติดตั้งไฟล์วอลล์
บทที่ 4 มาเริ่มติดตั้ง Linux IPTabes Firewall กันเถอะ
บทที่ 5 คอนฟิกและปรับแต่ง Linux IPTables Firewall
บทที่ 6 ทดสอบการทำงานของไฟร์วอลล์

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/47UGlYb