การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน :หลักการและแนวคิด

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน หลายคนให้ความสนใจโดยเฉพาะในกลุ่มคนรักสุขภาพที่ต้องการปลูกพืชเพื่อรับประทานเอง เป็นงานอดิเรก หรือบางคนสนใจเพื่อนำไปใช้ในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ บางคนสนใจเพื่อนำมาใช้เป็นวิธีการศึกษาในงานวิจัยและงานวิชาการ ดังนั้นในการปลูกพืชจึงจำเป็นต้องรู้ข้อดีและข้อเสีย ได้แก่ 
ข้อดี
-สามารถทำการเพาะปลูกได้ต่อเนื่องตลอดปีในทุกสภาพแวดล้อม
-ประหยัดเวลา แรงงาน ค่าใช้จ่ายการเตรียมดิน และการกำจัดวัชพืช
-ลดประหยัดเวลา แรงงาน ค่าใช้จ่ายการเตรียมดิน และการกำจัดวัชพืช
-เป็นระบบการใช้น้ำและธาตุอาหารพืช ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
-สามารถผลิตพืชที่สะอาด ลดการใช้สารเคมีที่ตกค้างในพืช
-สามารถควบคุมคุณภาพสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชที่ถูกต้องรวดเร็ว
ข้อเสีย
-เป็นระบบที่มีราคาสูงในช่วงเริ่มต้น
-ผู้ปลูกต้องมีความชำนาญ และมีประสบการณ์มาก ในการควบคุมดูแล
-ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าตลอดเวลา หากเกิดไฟฟ้าขัดข้องอาจทำให้เกิดผลเสียได้

นอกจากนี้เนื้อหาในเล่มยังพูดถึงหลักการและกลไกต่าง ๆ ที่จำเป็นและมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
เช่น ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช บทบาทของน้ำและแร่ธาตุในต้นพืช การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุการสังเคราะห์แสง การหายใจ การงอกของเมล็ดเพื่อนำมาปรับใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินนอกจากนี้ยังกล่าวถึงวิธีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในระดับพื้นฐาน และวิธีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการปลูกพืชได้อย่างเหมาะสม รวมถึงตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินร่วมกับสัตว์น้ำ 

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/4dbpvbtเชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น