การอบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ เดือนพฤษภาคม 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. อบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ตามความสนใจ ได้แก่ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้

วันและเวลาโปรแกรมการอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567
เวลา 13.30-15.00 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567
เวลา 13.30-15.00 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

หมายเหตุ ปิดระบบลงทะเบียนก่อนวันอบรม 1 วัน หากต้องการอบรม โปรดติดต่อ ห้องสมุดมสธ.

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น