หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชา 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หนังสือเสียงระบบเดซี [sound recording] ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Human resource development ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. แนวคิด การวางแผน และระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 2. ทุนมนุษย์และการจัดการทุนมนุษย์
 3. การวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 4. องค์การและผู้รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 5. วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษา
 7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการฝึกอบรม
 8. การบริหารการฝึกอบรม
 9. วิธีการและเทคนิคในการฝึกอบรม
 10. การพัฒนาสายอาชีพ
 11. การพัฒนาสมรรถนะ
 12. การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
 13. องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้
 14. เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 15. ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์