สำนักบรรณสารสนเทศนิเทศผลการดำเนินงานของศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.

รองศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศและคณะ ประกอบด้วย นางสาวนิสากร อัครสุวรรณกุล บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยห้องสมุดสาขา และนางกัลยาณี ศุภดิษฐ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ ได้เดินทางไปพบปะ ปรึกษาการดำเนินงานการให้บริการของห้องสมุดศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.เพชรบุรี โดยมี นางสาวศมานันท์ เง่อเนิด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เพชรบุรี และคณะให้การต้อนรับ และร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี, สมุทรสงคราม และ สมุทรสาคร เพื่อให้คำแนะนำ รับฟังปัญหาและหาแนวทางการให้บริการ เพื่อให้สามารถบริการแก่นักศึกษาได้อย่างต่อเนื่องด้วย ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2567 ในโอกาสนี้คณะนิเทศจากสำนักบรรณสารสนเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยการบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.เพชรบุรี และการจัดบริการของห้องสมุดด้วย