การอบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ เดือนมิถุนายน 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. อบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ตามความสนใจ ได้แก่ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้

วันและเวลาโปรแกรมการอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
เวลา 13.30-15.00 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567
เวลา 13.30-15.00 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ ปิดระบบลงทะเบียนก่อนวันอบรม 1 วัน หากต้องการอบรม โปรดติดต่อ ห้องสมุดมสธ.