ผลการคัดเลือกหนังสือจากกิจกรรมบรรณสาร Book Fair’67

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญผู้ที่คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด จากกิจกรรมบรรณสาร Book Fair’67 ทั้งในช่องทางการคัดเลือกจากระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 2-29 กุมภาพันธ์ 2567 และช่องทางจากร้านจำหน่าย เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถเข้าตรวจสอบผลการคัดเลือกได้จาก https://dssj.stou.ac.th/bookfair67/ เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ใช้ลงทะเบียนคัดเลือกหนังสือ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ หน่วยจัดหาทรัพยากร โทร. 0 2504 7452-3 หรือ อีเมล์ libacq@stou.ac.th