การอบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ เดือนกรกฎาคม 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. อบรมการค้นคว้าทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ตามความสนใจ ได้แก่ การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้

วันและเวลาโปรแกรมการอบรม
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567
เวลา 13.30-15.00 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567
เวลา 13.30-15.00 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นด้วย Single Search และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสร้างบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567
เวลา 13.30-14.30 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

หมายเหตุ ปิดระบบลงทะเบียนก่อนวันอบรม 1 วัน หากต้องการอบรม โปรดติดต่อ ห้องสมุด