คอลเล็กชันพิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สารสนเทศอัตลักษณ์ มสธ.

สารสนเทศอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นคอลเล็กชันพิเศษที่สำนักบรรณสารสนเทศจัดทำขึ้น เพื่อให้สาระความรู้เกี่ยวกับจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ด้านประวัติความเป็นมาแรกริเริ่มมี ใน มสธ. สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษา สุโขทัยศึกษา สารสนเทศด้านการศึกษาทางไกล และนนทบุรีศึกษา ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการทั้งที่สำนักบรรณสารสนเทศและใช้บริการสารสนเทศออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ​​

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ​