12 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์: สารสนเทศอัตลักษณ์ออนไลน์ของ มสธ. (ตอนที่ 1)

สารสนเทศอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นคอลเลคชั่นพิเศษที่ ห้องสมุด มสธ. จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้เฉพาะด้าน ได้แก่ สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย สารสนเทศการศึกษาทางไกล สารสนเทศสุโขทัยศึกษา สารสนเทศพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และสารสนเทศนนทบุรีศึกษา ซึ่งห้องสมุดได้มีการจัดให้อยู่ในรูปแบบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ซึ่งแหล่งเรียนรู้ออนไลน์สารสนเทศอัตลักษณ์ออนไลน์ของ มสธ. มีทั้งหมด 12 แหล่ง โดยในส่วนแรกขอแนะนำทั้งหมด 6 แหล่ง ดังนี้

1. จดหมายเหตุบอกเล่า


เว็บเพจที่บอกเล่าเรื่องราวของมสธ. เป็นบทความที่ถ่ายทอดประวัติพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านที่เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านเหตุการณ์สำคัญในอดีต ด้านพัฒนาการในปัจจุบัน ด้านการศึกษาเรียนรู้ของมสธ. และด้านบริการสังคม ที่สามารถสะท้อนประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์ของ มสธ. ได้เป็นอย่างดี

Source : https://library.stou.ac.th/odi/STOUArchive/index.html

2. ทะเบียนจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย


เว็บเพจบริการสืบค้นและสามารถเรียกดูเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่ง ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ 4 ประเภท คือ เอกสารราชการ โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์ และเอกสารส่วนบุคคล ที่มีคุณค่าทางการบริหาร ทางการเงิน ทางกฎหมายและทางการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยผู้รับบริการสามารถสืบค้นและเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้ สืบค้นผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุดตลอดเวลา โดยเผยแพร่และให้บริการแก่หน่วยงานและบุคคลผู้สนใจ

Source : http://ereserves.stou.ac.th/archives_dream2/general/main_archives.php

3. สารสนเทศดิจิทัลศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน


เว็บเพจที่ให้บริการสารสนเทศดิจิทัล ในด้านผลงานบุคคลสำคัญของวงการศึกษาไทย โดยรวบรวมและเผยแพร่ผลงานสารสนเทศดิจิทัลของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในรูปเอกสารฉบับสมบูรณ์ (full text) ครอบคลุมผลงานวิชาการด้านการศึกษาในหลายรูปแบบ ทั้งบทความ ปาฐกถา บทสัมภาษณ์ หนังสือและบทในหนังสือ รวมถึงสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลงานที่มีประโยชน์ทางด้านการศึกษาของประเทศไทย อาทิ ผลงานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ผลงานด้านการปฏิรูปการศึกษา รวมถึงประวัติ เกียรติคุณและรางวัลที่ได้รับ

Source : https://library.stou.ac.th/odi/wichit/index.html

4. นวัตกรรมวิจิตร


เว็บเพจที่ให้บริการสารสนเทศดิจิทัล ในด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากแนวคิดและการดำเนินการของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่ได้คิดสร้างสิ่งใหม่ ๆ และผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชีวิต และสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเว็บไซต์ได้รวบรวมและเผยแพร่ผลงานสารสนเทศดิจิทัล ในรูปแบบเอกสารฉบับสมบูรณ์ (full text) ครอบคลุมผลงานวิชาการหลายรูปแบบ ทั้งบทความ ปาฐกถา บทสัมภาษณ์ หนังสือและบทในหนังสือ และเว็บไซต์ออกแบบเป็น Responsive Web Design และนำเสนอเนื้อหาต่างๆ อาทิ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กาลานุกรมรางวัลเกียรติคุณ บรรณานุกรมผลงานวิขาการ และเว็บไซต์สารสนเทศดิจิทัลที่ห้องสมุดได้จัดทำขึ้น

Source : https://library.stou.ac.th/wichit/

5. นนทบุรีศึกษา


เว็บเพจที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และนิทรรศการออนไลน์ที่สำนักบรรณสารสนเทศจัดทำในด้านนนทบุรีศึกษา โดยการนำเสนอเนื้อหาที่คัดสรรจากหนังสือชุดนนทบุรีศึกษาที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ มีความเป็นเอกลักษณ์ หรือเป็นผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพียงชิ้นงานเดียวในจังหวัดที่ควรเผยแพร่ต่อสาธารณชนในวงกว้าง เนื้อหาที่น่าสนใจเหล่านี้จึงนำมาพัฒนาจัดทำเป็นนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวที่กระชับ เข้าใจง่าย ออกแบบให้มีความน่าสนใจ และให้ความรู้ในเรื่องที่จะเผยแพร่ได้เป็นอย่างดี

Source : https://library.stou.ac.th/special-collections/nonthaburi-study/

6. การศึกษาทางไกล


เว็บเพจรวบรวมบทความด้านการศึกษาทางไกล โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล แนะนำคำศัพท์ด้านการศึกษาทางไกล แนะนำฐานข้อมูลต่าง ๆ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศด้านการศึกษาทางไกล รวมทั้งแนะนำสื่อช่องทางการเรียนรู้ด้านการศึกษาทางไกล โดยบทความนี้นำเสนอจากบุคลากรหน่วยสนเทศการศึกษาทางไกลและเผยแพร่ให้ผู้ใช้บริการและผู้ที่สนใจ

Source : https://library.stou.ac.th/odi/ODIDistance/menu1.html

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น