ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสารและวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลจากบริษัท Ascendger Information Service จำนวน 2 ฐาน ดังนี้

J-GATE ฐานข้อมูลวารสารภาษาอังกฤษครอบคลุมสาขาวิชา Social & Management Science, Engineering & Technology, Biomedical Science, Art & Humanities และ Agricultural & Biological Science

URL: https://jgateplus.com/search/login/
(ID: stouuser Password: stouuser1555076887)

WDL (World Dissertations Library) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ครอบคลุมสาขาวิชา Basic & Applied Science, Technology & Engineering, Medicine & Life Sciences, Art & Humanities, Social & Management Sciences และ Agricultural Sciences จากสถาบันการศึกษากว่า 2,000 แห่งทั่วโลก

URL: http://dissertation.newacademic.net/
(ID: STOU Password: stou123456)

ระยะเวลาทดลองใช้งาน: วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

การเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย: https://library.stou.ac.th/library-services/vpn/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com