ตำรากฎหมายเล่มล่าสุด ผลงาน อาจารย์ มานิตย์ จุมปา ที่ห้องสมุดมีให้บริการ

ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำผลงานตำรา กฎหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ห้องสมุด มสธ. ให้บริการ ณ จุดจัดแสดงหนังสือที่น่าสนใจ บริเวณ ชั้น 1 ดังนี้

หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ เลขเรียกหนังสือ KPT2064 ม6331 2564

คู่มือศึกษาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ เลขเรียกหนังสือ KPT2064 ม633 2562

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย เลขเรียกหนังสือ K155.T5 ค46 2564

การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย (สำหรับผู้เริ่มต้น) เลขเรียกหนังสือ KPT51.7 ม64 2562

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน เลขเรียกหนังสือ KPT640 ม63 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม