คลังปัญญา มสธ.

คลังปัญญา มสธ. (STOUIR : Sukhothai Thammathirat Open University Intellectual Repository) เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศดิจิทัลวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ที่เป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา รวมทั้งบทความวารสารที่ผลิตและเผยแพร่
โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2565 เพื่อการจัดเก็บ สงวนรักษา
และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช