ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว วันที่ 28 มิ.ย.-11 ก.ค. 64

ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) โดยที่ห้องสมุดงดเว้นค่าปรับวันเกินกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2564 ด้วย

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการห้องสมุด ผ่านช่องทางออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า