วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนเมษายน 2565

สำนักบรรณสารสนเทศ เปิดให้บริการเดือนเมษายน 2565 ณ ที่ทำการและบริการออนไลน์ ดังนี้

บริการ ณ ที่ทำการ

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • วันเสาร์ที่ 23 และ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 วันจักรี
  • วันพุธที่ 13 – วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 เทศกาลสงกรานต์
  • วันเสาร์ที่ 2, 9 และ 16 เมษายน 2565 และวันอาทิตย์ที่ 3, 10, 17 และ 24 เมษายน 2565

บริการห้องสมุดออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น