ห้องสมุด มสธ. ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราวจนถึงวันที่ 25 ก.ค.64

ห้องสมุด มสธ. ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) โดยที่ห้องสมุดขยายวันกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษาเป็นวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 และงดเว้นค่าปรับวันเกินกำหนดส่งคืนสื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2564

ผู้ใช้บริการสามารถคืนสื่อการศึกษาทางไปรษณีย์ (ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120) และใช้บริการห้องสมุดผ่านช่องทางออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า