วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนมกราคม 2566

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดให้บริการเดือนมกราคม 2566 ณ ที่ทำการและบริการออนไลน์ ดังนี้

บริการ ณ ที่ทำการ

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • วันเสาร์ ที่ 7, 14, 21 และ 28 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่
  • วันอาทิตย์ที่ 1, 8, 15, 22 และ 29 มกราคม 2566

บริการห้องสมุดออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ