ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing ||คู่มือการใช้||
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

บอกรักแม่ผ่านธรรมะ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ผู้ทรงเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ดูแลทุกข์สุขประชาชนด้วยความรักและความห่วงใย

ห้องสมุดมสธ.ขอร่วมทำความดีด้วยธรรมะ เพื่อเทอดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ด้วยการรวบรวมหนังสือที่น่าสนใจไว้บริการ ดังนี้

หนังสือ “บอกรักแม่ผ่านธรรมะ” ที่มีให้บริการ

ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการวันเสาร์

ห้องสมุด มสธ ปิดบริการในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เพื่อขัดล้างอาคารบรรณสาร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บริการอื่นๆ ได้ตามปกติ ดังนี้

  • บริการคืน ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา หน้าอาคารบรรณสาร และทางไปรษณีย์
  • บริการยืม  ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อด้วยตนเองทางออนไลน์
  • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แบบฟอร์มออนไลน์ และ อีเมล libservice@stou.ac.thdilibrary@hotmail.com
  • บริการค้นสื่อการศึกษา โอแพกห้องสมุด, ฐานข้อมูลออนไลน์, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูลเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Gale Lingo เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนรู้กว่า 900 ชั่วโมง โดยที่ผู้ใช้สามารถเลือก Course ต่างๆ ดูความคืบหน้าของตนเอง และเข้าสู่เครื่องมือการเรียนรู้พิเศษได้  ซึ่งในแต่ละ Course จะมี Level, Unit และ Lesson ต่างๆ รวมถึงการฝึกฝนทักษะการพูด ผ่านทางเทคโนโลยี The Studio และ Speak2Me *การเข้าใช้งานครั้งแรก ต้องคลิก Sign Up ก่อน*

ระยะเวลาการทดลองใช้ : 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559
การเข้าใช้งาน : ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดได้ที่: งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 0 2504 7464-5
อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

ห้องสมุดมีฐานข้อมูลสารคดีและฐานข้อมูลสหสาขาที่น่าสนใจ

ห้องสมุด มสธ.ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลสารคดีและฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ดังนี้

  • Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ เป็นต้น ประกอบด้วยวารสารวิชาการ นิตยสาร หนังสือ ข่าวสาร รูปภาพ วิดีโอ และคลิปเสียง แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF  มีความสามารถในการอ่านออกเสียง และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ รวมถึงภาษาไทย
  • National Geographic  Virtual เป็นฐานข้อมูลนิตยสาร National Geographic ฉบับปกติ และ Traveler จากสมาคม National Geographic รวมถึงหนังสือ แผนที่ รูปภาพ และวิดีโอ

ระยะเวลาการทดลองใช้ : 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2559
การเข้าใช้งาน : ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 0 2504 7464-5
อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

สิทธิบริการถ่ายเอกสารพร้อมส่งสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกใกล้หมดเวลาแล้ว

นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2558 และยังไม่ได้ใช้สิทธิถ่ายเอกสารตามคำขอ ในวงเงิน 1,000 บาท รายชื่อ ขณะนี้ใกล้หมดเวลาใช้สิทธิแล้ว (วันสุดท้ายภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559) ที่สำคัญสิทธิดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไป ดังนั้นขอให้นักศึกษาติดต่อขอใช้บริการโดยทันทีที่ นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร โทร. 0 2504 7464-5 หรือ อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com โดยตรวจสอบสิทธิเบื้องต้นได้ที่ ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต มสธ. บนหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด http://library.stou.ac.th

บริการระหว่างห้องสมุด PULINET Catalog sharing

ห้องสมุด มสธ.เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสื่อการศึกษาของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  (PULINET) ด้วย PULINET Catalog sharing  โดยผู้ใช้สามารถค้นและใช้บริการระหว่างห้องสมุดด้วยตนเองได้ทันทีผ่านระบบอีเมลถึงห้องสมุดมสธ. เพื่อให้ได้สื่อการศึกษาที่ต้องการ ในกรณีที่ห้องสมุด มสธ. ไม่มี ทั้งนี้บริการดังกล่าวบริการเฉพาะบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น

ช่องทางการเข้าใช้: เว็บไซต์ห้องสมุด http://library.stou.ac.th เลือก PULINET Catalog sharing
คู่มือการใช้งาน

ข่าวดี!!!หากมีการใช้บริการระหว่างห้องสมุดจากช่องทางดังกล่าว ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีสิทธิลุ้นรับของรางวัล เช่น Power Bank กระเป๋าผ้า และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย โดยประกาศผลรางวัล วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการระหว่างห้องสมุด  โทร 0 2504 7464-5
อีเมล libservice@stou.ac.th หรือ dilibrary@hotmail.com

ห้องสมุดเพิ่มช่องทางรับปัญหาการใช้งาน VPN

การค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษาจำเป็นต้องใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN เท่านั้น ดังนั้นเมื่อนักศึกษาพบปัญหาในการใช้งาน VPN ห้องสมุด มสธ. ยินดีที่จะเป็นช่องทางในการรับปัญหาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวทุกช่องทางโดยเฉพาะทางอีเมล dilibrary@hotmail.com ทั้งนี้หากเป็นปัญหานอกเหนือการดูแลรับผิดชอบของห้องสมุด จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ทราบโดยตรง

คำถามที่พบบ่อยในงานบริการบัณฑิตศึกษา

ห้องสมุด มสธ. ได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยในงานบริการบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยเรื่องการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (VPN) และโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ Turnitin บนเว็บไซต์ของห้องสมุดแล้วที่ http://library.stou.ac.th/node/430 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการของห้องสมุดเพิ่มเติมได้ที่ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  โทร 0 2504 7464-5 อีเมล dilibrary@hotmail.com, libservice@stou.ac.th

Syndicate content