ร้อยเรียงเรื่องราวสู่บทความ 130 เรื่องของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระราชนิยม
ผลงานและเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 อันเป็นผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พระปกเกล้าศึกษาสู่ชุมชน
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 8 พฤศจิกายน

หนังสือ “คารวะอาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน”

หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน บุคคลสำคัญของวงการศึกษาไทย ที่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตัวตนและผลงานของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่มีมาตลอดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตให้เป็นที่ประจักษ์ ประกอบด้วย “ความทรงจำวิจิตร” เรียบเรียงโดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่บอกเล่าถึงชีวประวัติตั้งแต่วัยเยาว์ สะท้อนความเป็นตัวตน ความคิดในการทำงานในทุกมิติ “9 นวัตกรรมวิจิตร” ผลงานสำคัญที่มอบให้กับวงการอุดมศึกษาไทย โดยนวัตกรรมทั้ง 9 เรื่อง มีผลต่อการพัฒนานิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และมหาวิทยาลัยของไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน “วิจิตรในความทรงจำ” เนื้อหาแสดงถึงความประทับใจที่มีต่อศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน โดยได้รับความกรุณาจากบุคคลสำคัญ สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ร่วมเขียนข้อความไว้อาลัย
บรรณสารพอดแคสต์

พอดแคสต์แนะนำสื่อการศึกษา
ประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จากบรรณารักษ์ห้องสมุด มสธ.

ทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ

สาระความรู้

ร้อยเรื่องเล่า… 100 ความทรงจำ

เรื่องเล่าจากรูปถ่ายร้อยเรียงเรื่องตามไทม์ไลน์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ของสำนักบรรณสารสนเทศ

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น