ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing ||คู่มือการใช้||
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

บริการระหว่างห้องสมุด PULINET Catalog sharing

ห้องสมุด มสธ.เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสื่อการศึกษาของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  (PULINET) ด้วย PULINET Catalog sharing  โดยผู้ใช้สามารถค้นและใช้บริการระหว่างห้องสมุดด้วยตนเองได้ทันทีผ่านระบบอีเมลถึงห้องสมุดมสธ. เพื่อให้ได้สื่อการศึกษาที่ต้องการ ในกรณีที่ห้องสมุด มสธ. ไม่มี ทั้งนี้บริการดังกล่าวบริการเฉพาะบุคลการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น

ช่องทางการเข้าใช้: เว็บไซต์ห้องสมุด http://library.stou.ac.th เลือก PULINET Catalog sharing
คู่มือการใช้งาน

ข่าวดี!!!หากมีการใช้บริการระหว่างห้องสมุดจากช่องทางดังกล่าว ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีสิทธิลุ้นรับของรางวัล เช่น Power Bank กระเป๋าผ้า และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย โดยประกาศผลรางวัล วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการระหว่างห้องสมุด  โทร 0 2504 7464-5
อีเมล libservice@stou.ac.th หรือ dilibrary@hotmail.com

ห้องสมุดเพิ่มช่องทางรับปัญหาการใช้งาน VPN

การค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษาจำเป็นต้องใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN เท่านั้น ดังนั้นเมื่อนักศึกษาพบปัญหาในการใช้งาน VPN ห้องสมุด มสธ. ยินดีที่จะเป็นช่องทางในการรับปัญหาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวทุกช่องทางโดยเฉพาะทางอีเมล dilibrary@hotmail.com ทั้งนี้หากเป็นปัญหานอกเหนือการดูแลรับผิดชอบของห้องสมุด จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ทราบโดยตรง

คำถามที่พบบ่อยในงานบริการบัณฑิตศึกษา

ห้องสมุด มสธ. ได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยในงานบริการบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยเรื่องการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (VPN) และโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ Turnitin บนเว็บไซต์ของห้องสมุดแล้วที่ http://library.stou.ac.th/node/430 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการของห้องสมุดเพิ่มเติมได้ที่ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  โทร 0 2504 7464-5 อีเมล dilibrary@hotmail.com, libservice@stou.ac.th

ขอเชิญใช้งานโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X7

EndNote

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดหาโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X7 เพื่อใช้ในการเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมสำหรับการศึกษาและการวิจัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมได้อย่างมีมาตรฐาน

โดยผู้ประสงค์จะใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ด้วยตนเองในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เบิกบานสงกรานต์ไทย

วันที่ 13 เมษายน เริ่มต้นวันสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทย เป็นช่วงเวลาของความสนุกสนาน การทำบุญ และการร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

ห้องสมุดมสธ. ขอร่วมสร้างความเบิกบานสงกรานต์ไทย โดยรวบรวมหนังสือหลากหลายทั้งอิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง และอิ่มเอิบในการท่องเที่ยวทั่วไทยกัน

ความหลากหลายในพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  วันที่ 2 เมษายน ห้องสมุดขอร่วมเทิดพระเกียรติโดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์โดยดูได้จากบทพระราชนิพนธ์จำนวนมากมายที่หลากหลาย ทั้งด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ด้านศิลปะ งานแปล พระราชนิพนธ์แต่ละประเภทล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจทั้งสิ้น

สำหรับผู้สนใจประสงค์จะอ่านพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องสมุด มสธ. ได้จัดไว้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

มสธ.ให้บริการหนังสือชุดวิชาแบบออนไลน์

มสธ.ให้บริการเอกสารการสอน และประมวลสาระชุดวิชาในรูปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อเป็นสื่อการศึกษาเสริมในชุดวิชาที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาลงทะเบียน  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เป็นต้นไป โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ http://ebook.stou.ac.th/ และ application STOU eBooks ทั้งบน IOS และ Android

แนะนำฐานข้อมูลลงทะเบียน และสืบค้นสารสนเทศจดหมายเหตุ มสธ.

ฐานข้อมูลลงทะเบียนและสืบค้นสารสนเทศจดหมายเหตุ มสธ. เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ซึ่งถึอว่าเป็นเอกสารที่มีคุณค่าทางการบริหาร การเงิน กฏหมายและมีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าทางประวัติ พัฒนาการ กิจกรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าเอกสารได้ด้วยตนเอง

Syndicate content